Raport bieżący nr 65 / 2016

Raport bieżący nr 65 / 2016 - 29 września 2016 / 11:56

Podpisanie umowy na budowę nowej elektrociepłowni w Wilnie - Lot1

bx/65/2016

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia o podpisaniu w dniu 29 września 2016 r. umowy warunkowej na budowę nowej elektrociepłowni w Wilnie – Lot 1, którą na zlecenie JSC „Vilniaus kogeneracine jegaine” zrealizuje konsorcjum w składzie: Budimex SA (partner konsorcjum z udziałem 48,46%), Steinmüller Babcock Environment GmbH (lider konsorcjum z udziałem 39,26%) i UAB Kauno dujotiekio statyba (partner konsorcjum z udziałem 12,28%). Spółka informowała o wyborze przez Zamawiającego oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej w skorygowanym raporcie bieżącym nr 48/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku.

Wartość netto kontraktu wynosi: 178 290 983 EUR.

Zakres prac powierzony konsorcjum obejmuje budowę nowej elektrociepłowni, w skład której wchodzi: kocioł rusztowy przystosowany do spalania paliwa alternatywnego (RDF, odpady komunalne, biomasa) o wydajności 31,5 ton/h (70 MWth) wraz z instalacją oczyszczania spalin i systemami pomocniczymi oraz maszynownia dla turbin parowych o mocy 20 MWe (część spalania odpadów) i 70 MWe (dla części spalania biomasy) wraz z wyprowadzeniem mocy oraz systemem odprowadzenia ciepła sieciowego dla miasta Wilno.

Umowa ma charakter warunkowy. Polecenie Rozpoczęcia Prac nie zostanie wydane, jeżeli Zamawiający w ciągu 9 miesięcy od podpisania umowy nie uzyska środków finansowych na realizację kontraktu.

Termin rozpoczęcia robót: po wydaniu przez Zamawiającego Polecenia Rozpoczęcia Prac (max. 9 miesięcy od dnia podpisania kontraktu).

Termin zakończenia robót:32 miesiące od wydania Polecenia Rozpoczęcia Prac.

Okres gwarancji:

24 miesiące – podstawowy okres gwarancji jakości i rękojmi,

60 miesięcy – wydłużony okres gwarancji jakości,

10 lat – gwarancja jakości na wady ukryte,

20 lat – gwarancja jakości na celowo ukryte wady

Warunki finansowe:

zaliczka: 10% wartości netto kontraktu.

Warunki płatności:

– 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego – dla zaliczki,

– 28 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego – dla Przejściowego Świadectwa Płatności,

– 56 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego – dla Ostatecznego Świadectwa Płatności.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu netto.

Maksymalna wysokość kar umownych płaconych przez wykonawcę:

– 15% wartości kontraktu netto.

Zamawiający ma prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych. Całkowita odpowiedzialność wykonawcy wobec Zamawiającego ograniczona jest do 20% wartości kontraktu netto.

Kontrakt zawarty jest pod prawem litewskim.

Wartość umowy zawartej z JSC „Vilniaus kogeneracine jegaine” przekracza próg 102 680 tys. zł.