Raport bieżący nr 65 / 2017

Raport bieżący nr 65 / 2017 - 18 sierpnia 2017 / 15:58

Wybór najkorzystniejszej oferty na dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 sierpnia 2017 roku został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem) w ramach zadania: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica.

Wartość oferty to 102 663 313,40 zł netto

Termin rozpoczęcia: dzień zawarcia umowy.

Termin zakończenia: 34 miesiące od daty zawarcia umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu realizacji Robót (etap realizacji Robót) nie wlicza się okresów zimowych.

Okresy gwarancji: 10 lat liczone od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia, a w przypadku wystawienia Świadectwa Przejęcia z zastrzeżeniem, że istnieją roboty zaległe do wykonania w zakresie objętym Gwarancją Jakości, od daty wskazanej w protokole z przeglądu, sporządzonym w okresie przeglądów i rozliczenia kontraktu, potwierdzającym wykonanie roboty zaległej.

Warstwa ścieralna – 5 lat;

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe – 1 rok;

Oznakowanie poziome grubowarstwowe – 4 lata;

Zieleń – 3 lata

Zaliczka: Całkowita kwota płatności zaliczkowej od 5% do 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Maksymalna łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od Kontraktu z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

Wartość ofert przekracza próg 111 446 tys. zł.