Raport bieżący nr 65 / 2022

Raport bieżący nr 65 / 2022 - 8 listopada 2022 / 15:34

Budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 08.11.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie na Budowę budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 30.09.2022 r. w raporcie bieżącym nr 58/2022.

Wartość umowy: 367 509 000,00 zł netto, w tym:
– zamówienie podstawowe: 319 412 000,00 zł netto
– zamówienie opcjonalne: 48 097 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: za datę rozpoczęcia robót przyjmuje się datę podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 30.11.2026 r.

Okres gwarancji: 96 m-cy

Okres rękojmi: 96 m-cy

Warunki płatności: 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja ubezpieczeniowa dobrego wykonania: 2% wynagrodzenia brutto (bez uwzględnienia zakresu opcjonalnego)

Maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tytułu roszczeń, kosztów, strat lub szkód, powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę Umowy, w tym także niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za Wady, jak również z tytułu odpowiedzialności za czyn niedozwolony, nie przekroczy 20% Zaakceptowanego Wynagrodzenia netto.

Maksymalna łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z tytułu roszczeń, kosztów, strat lub szkód, powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego niewykonania niniejszej Umowy przez Zamawiającego, w tym również z tytułu odpowiedzialności za czyn niedozwolony, nie przekroczy 5% Zaakceptowanego Wynagrodzenia netto.

Naliczenie kar umownych należnych Zamawiającemu w przypadkach przewidzianych w Umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przez Zamawiającego na zasadach ogólnych, przy czym nie może przekroczyć łącznie maksymalnie 15 % Zaakceptowanego Wynagrodzenia netto.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 158.224 tys. zł netto.