Raport bieżący nr 66 / 2010

Raport bieżący nr 66 / 2010 - 9 września 2010 / 00:00

Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 9 września 2010 r. otrzymał od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informację o wyborze oferty Konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie „Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów – Lublin – Piaski. Zadanie nr 5: Rozbudowa drogi krajowej nr 17 (12) na odcinku Lublin (Węzeł Witosa) – Piaski (początek obwodnicy) od km 616 + 616 do km 630 + 400. Zadanie nr 5a: Budowa ul. „Projektowanej” (obecnie Al. NSZZ „Solidarność”) klasy G, odcinek od Al. Witosa (wraz z węzłem) w Lublinie do Al. Lotników Polskich w Świdniku”.

 • Wartość kontraktu: 327 148 469,60 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia

Warunki finansowe:

 • Zaliczka: 10% wartości kontraktu
 • Płatność: 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT
 • Gwarancja bankowa dobrego wykonania – 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej
 • Kary umowne płacone przez wykonawcę:
 • Za przekroczenie czasu na ukończenie robót w wysokości 0,01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki;
 • Za niewykonanie wymaganej minimalnej ilości wykonania w terminie – 0,01% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki;
 • Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej;
 • Za przekroczenie terminu przedłożenia: harmonogramu, raportu, szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych – 5 000 zł za każdy dzień zwłoki
 • Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad oraz wykonania drobnych zaległych prac określonych w Świadectwie Przejęcia albo nieusunięci wad stwierdzonych w okresie rękojmi za wady w terminie określonych przez Inżyniera / Zamawiającego – 0,01 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki
 • Za niedotrzymanie terminu uprzątnięcia placu budowy – 0,01 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej za każdy dzień zwłoki
 • Kary płacone przez Zamawiającego:
 • Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej.

Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.