Raport bieżący nr 66 / 2013

Raport bieżący nr 66 / 2013 - 29 października 2013 / 00:00

Hala sportowa Politechniki Poznańskiej - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 października 2013 r. została zawarta umowa z Politechniką Poznańską z siedzibą w Poznaniu w przedmiocie: „Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej. Roboty ziemne, stan surowy otwarty, stan surowy zamknięty, instalacje wewnętrzne sanitarne, mechaniczne, elektryczne, technologiczne i niskoprądowe, sieci zewnętrzne, przyłącza do budynku, roboty drogowe, roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne wraz z dostarczeniem elementów wyposażenia wnętrz i wyposażenia sportowego w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie”.

 • Wartość umowy: 26 397 652,12 złotych netto.

Jednocześnie zarząd Budimeksu informuje, że jest to kolejny kontrakt podpisany z Politechniką Poznańską w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Umową o największej wartości, o której Zarząd emitenta dotychczas nie informował (z uwagi na fakt, że wartość kontraktu nie przewyższała 10% kapitałów własnych Budimeksu SA), jest podpisana w dniu 17 czerwca 2013 r. umowa na „Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Roboty wykończeniowe, instalacje wewnątrzbudynkowe i technologiczne, instalacje niskoprądowe, w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj wraz z dostawą i montażem specjalistycznego wyposażenia meblowego i urządzeń.”

 • Wartość umowy: 34 602 206,21 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: najpóźniej do 09.07.2013 r.
 • Termin zakończenia robót: 17. 03. 2014 r.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 21 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 8% wartości kontraktu brutto
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy
  • 10% wynagrodzenia brutto w przypadku, gdy prace projektowe lub roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż wykonawca, albo podwykonawca nie zaakceptowany przez zamawiającego
  • 10% wynagrodzenia brutto jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika robót, będzie wykonywała inna osoba niż wskazana w ofercie przetargowej, albo nie zaakceptowana przez zamawiającego
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie zamawiającego
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość ustalonej kary.

Suma wartości umów podpisanych z tym kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.