Raport bieżący nr 66 / 2014

Raport bieżący nr 66 / 2014 - 11 sierpnia 2014 / 00:00

Budowa terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 11 sierpnia 2014 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA (partner konsorcjum z udziałem 5%) podpisało z Gdynia Container Terminal SA umowę na: „Place składowe i manewrowe z terminalem kolejowym i infrastrukturą towarzyszącą” wykonywane w ramach projektu: „III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia – budowa infrastruktury i zakup sprzętu”.
Jest to kolejna umowa zawarta z tym samym kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Poprzednia umowa na zadanie: „Podtorza suwnic kontenerowych wraz z linią cumowniczo-odbojową Nabrzeża Bułgarskiego” o wartości 20 838 986,34 złotych netto została zawarta 15 maja 2014 r.

 • Wartość obecnej umowy: 39 757 058,07 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w ciągu 7 dni od podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 14 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30.09.2015 r.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 20% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto
  • Płatność: do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktur
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 20% wartości kontraktu brutto
 • Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody, zamawiający ma prawo również żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego, z tym ograniczeniem, że roszczenie zamawiającego ogranicza się do szkody rzeczywistej i nie będzie wyższe, niż limit jak dla zapłaty kosztów dokończenia robót, przy czym suma kosztów dokończenia robót, odszkodowania uzupełniającego i kar umownych nie będzie wyższa, niż ten limit.

Skumulowana wartość umów podpisanych z tym samym kontrahentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.