Raport bieżący nr 66 / 2015

Raport bieżący nr 66 / 2015 - 22 września 2015 / 00:00

Aneks do umowy kredytowej z Bankiem PEKAO SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 22 września br. otrzymał informację od Banku PEKAO SA o zawarciu aneksu do umowy kredytu z dnia 12 sierpnia 2008 roku, o zawarciu której i dokonywanych w niej zmianach Budimex informował w raportach bieżących nr 47/2008 z dnia 12.08.2008 r., 67/2009 z dnia 13.08.2009 r., 38/2010 z dnia 04.05.2010 r., 54/2011 z dnia 17.06.2011 r., 30/2012 z dnia 30.05.2012 r., 36/2012 z dnia 03.07.2012 r., 27/2013 z dnia 17.04.2013 r., 46/2013 z dnia 9.07.2013 r., 28/2015 z dnia 15.05.2015 r. oraz 40/2015 z dnia 02.07.2015 r.

Na mocy aneksu zwiększono kwotę, do wysokości której Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych, z kwoty 600.000.000,- zł. (słownie złotych: sześćset milionów) do kwoty 800.000.000,- zł (słownie złotych: osiemset milionów).

Pozostałe, istotne warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.