Raport bieżący nr 66 / 2016

Raport bieżący nr 66 / 2016 - 30 września 2016 / 08:57

Budowa ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul.Towarowej z ul.Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna – nowy kontrakt konsorcjum Budimeksu SA i Ferrovial Agroman SA.

rb bx/66/2016

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 września 2016 r. została podpisana umowa pomiędzy konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum 95%) i Ferrovial Agroman SA (partner konsorcjum 5%) i Urzędem Miasta Olsztyna na budowę ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna

Wartość umowy: 83 787 127,22 złotych netto.

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 14 dni od podpisania umowy.

Termin zakończenia robót: 27 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Okresy gwarancji: 72 miesiące gwarancji jakości i rękojmi za wady na całość robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, licząc od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla całości robót.

Warunki finansowe:

Zaliczka: brak.

Płatność: 30 dni od daty przedstawienia faktury wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:

30% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego.

Wartość kontraktu nie przekracza progu 102 680 tys. zł. ale o wyborze oferty spółka informowała w raporcie bieżącym nr 55/2016 roku, gdy obowiązywała niższa wartość progowa.