Raport bieżący nr 66 / 2018

Raport bieżący nr 66 / 2018 - 5 października 2018 / 10:10

Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, zadanie A Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 5 października 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy konsorcjum Budimex SA (Lider konsorcjum- 50 %) i Strabag Sp. z o.o. (Partner konsorcjum- 50 %) a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi, Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów” Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik w zakresie Część nr 1 zamówienia: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 14 marca 2018 r. w raporcie bieżącym nr 13/2018 oraz w dniu 1 sierpnia 2018 r. w raporcie bieżącym nr 56/2018.

Wartość umowy: 456 748 863,00 zł netto

Termin rozpoczęcia: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia: 32 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Okres gwarancji jest zróżnicowany dla poszczególnych elementów robót i mieści się w przedziale od 5 do 10 lat.

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: 5%-10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: do 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 127.386 tys. zł netto.