Raport bieżący nr 66 / 2020

Raport bieżący nr 66 / 2020 - 10 listopada 2020 / 17:20

Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 10 listopada 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław, wybrał ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Kontrakt 1.B.8. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie.

Wartość oferty: 95 127 811,72 zł netto

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 263 706 309,90 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość oferty: 95 127 811,72 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 720 dni tj. 24 miesiące od podpisania umowy

Okres gwarancji: 1 rok

Okres rękojmi: 1 rok

Zaliczka: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystycznych dla tej umowy: Procedury Banku Światowego

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław wraz z wartością oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.