Raport bieżący nr 66 / 2022

Raport bieżący nr 66 / 2022 - 9 listopada 2022 / 16:37

„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 320.653 Mg” - wybór ofert konsorcjum spółek Grupy FBSerwis

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że powziął informację, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. wybrało ofertę konsorcjum: FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. (spółka w 80% zależna od Budimex S.A.) oraz FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o., FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. (spółki w 100% zależne od Budimex S.A., jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 320.653 Mg w zakresie Zadania 4 (9) – Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 99.997 Mg.

Wartość ofert: 66 140 764 zł netto

Wskazana wyżej oferta spowodowała, iż łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie od 14 lipca 2022 r. (tj. daty ostatniego Raportu Bieżącego nr 44/2022) wyniosła 192 500 135 zł netto.

Warunki, na jakich została złożona oferta:

Wartość ofert: 66 140 764 zł netto

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi: od 01.01.2023 r. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, szacowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi może ulec zmianie w zależności od terminu zawarcia ?umowy.

Planowany termin zakończenia świadczenia usługi: do 31.03.2024 r.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne za okresy miesięczne, na podstawie ilości przyjętych do przetworzenia odpadów.

Gwarancja należytego wykonania umowy: 3% wartości brutto zamówienia

Oferta obejmuje zagospodarowanie maksymalnie 99.997 Mg odpadów komunalnych pochodzących (z nieruchomości zamieszkałych) z terenu m. Warszawy. Strumień odpadów obejmuje odpady komunalne zbierane selektywnie oraz zmieszane.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% wartości brutto zamówienia

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie wraz z wartością oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.