Raport bieżący nr 67 / 2012

Raport bieżący nr 67 / 2012 - 18 października 2012 / 00:00

Budowa obwodnicy Nowej Soli - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 października 2012 r. otrzymał od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze pismo informujące o wyborze oferty Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę obwodnicy Nowej Soli – Etap I – zadanie dofinansowane ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2012”.

 • Wartość oferty: 34 718 158,40 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 30 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 30.10.2013 w tym wykonanie robót związanych z przebudową gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 w terminie do 30.08.2013 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości brutto kontraktu.
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od terminu realizacji przedmiotu umowy
  • za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad
  • z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • z tytułu nieuzasadnionego odstąpienia od umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.