Raport bieżący nr 67 / 2014

Raport bieżący nr 67 / 2014 - 14 sierpnia 2014 / 00:00

Budowa hali produkcyjnej z infrastrukturą towarzyszącą w Belsku Dużym - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 14 sierpnia 2014 r. została podpisana z Ferrero Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa na budowę hali produkcyjnej z infrastrukturą towarzyszącą w Belsku Dużym.

 • Wartość umowy: 85 000 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy
 • Termin zakończenia robót: 19.08.2015 r.
 • Okres gwarancji: 5 lat na konstrukcję budynku i szczelność dachu, 3 lata na pozostałe prace.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 30% wartości kontraktu netto + VAT
  • Płatność: do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktur
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości kontraktu brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 10% wartości kontraktu netto
 • Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.