Raport bieżący nr 67 / 2015

Raport bieżący nr 67 / 2015 - 24 września 2015 / 00:00

Rozbudowa i modernizacja szpitala wojskowego w Lublinie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 24 września 2015 r. została podpisana umowa z 1. Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie na budowę nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na centralny blok operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców oraz nadbudowę budynku głównego szpitala wraz ze zmianą konstrukcji dachu.

 • Wartość umowy: 46 966 808,94 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: 01.10.2015 r.
 • Termin zakończenia 25.09.2017 r.
 • Okresy gwarancji: 60 miesięcy.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto.
 • Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
  • 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie wykonawcy od umowy z przyczyn, za które zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.