Raport bieżący nr 67 / 2016

Raport bieżący nr 67 / 2016 - 30 września 2016 / 14:58

Podpisanie umowy Mostostalu Kraków SA (spółka w 100% zależna od Budimex SA) z Budimex SA i Tecnicas Reunidas SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia o podpisaniu w dniu 30 września 2016 roku przez Mostostal Kraków SA (spółka w 100% zależna od Budimex SA) umowy z Budimex SA i Tecnicas Reunidas SA prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Budimex SA, Tecnicas Reunidas SA – Turów Spółka Cywilna na dostawę i montaż konstrukcji stalowej budynku maszynowni w ramach budowy „pod klucz” nowego bloku energetycznego o mocy ok. 450 MWe w Elektrowni Turów dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. Wartość netto kontraktu to 37.966.895,93 zł.

Jest to kolejna umowa Mostostalu Kraków SA zawarta w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Budimeksem SA przy czym umową o najwyższej wartości jest podpisana w dniu 18 lutego 2016 roku z konsorcjum Budimex SA (lider – z udziałem 50%), Strabag Sp. z o.o. (partner z udziałem – 50%) na wykonanie robót związanych z programem naprawczym obiektów WA-4 i WA-9 w ramach inwestycji: „Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) – Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” o wartości netto 43.884.829,4 zł.

Termin zakończenia robót: 31.08.2016 r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Termin płatności w dniach: 30 dni od otrzymania faktury

Maksymalna wartość kar umownych: 2,7 % wartości brutto umowy

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Łączna wartość umów zawartych przez Mostostal Kraków SA z Budimex SA w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza próg 102.680 tys. zł.