Raport bieżący nr 67 / 2020

Raport bieżący nr 67 / 2020 - 23 listopada 2020 / 13:54

Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła)- gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A- podpisanie Aneksu nr 9 do umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2019 z dnia 6.08.2019r. oraz raportu bieżącego 54/2018 z dnia 30.07.2018r. Zarząd Budimeksu SA zawiadamia o otrzymaniu informacji o podpisaniu Aneksu nr 9 z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A- węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+800,00” realizowanej przez konsorcjum Budimeksu S.A. (lider: 99% udziału w konsorcjum) oraz spółki Strabag sp. z o.o. (partner: 1% udziału w konsorcjum).

Wartość aneksu nr 9: 6 113 791,89 zł netto

Wartość łączna podpisanych aneksów nr 1, 2,3,5, 6,7 i 9: 158 675 660,90 zł netto

Wartość ww. umowy wraz z aneksami wynosi: 548 004 071,57 zł netto

Termin rozpoczęcia: data zawarcia Aneksu nr 9 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Termin zakończenia robót objętych aneksem: do 01.03.2021 r.

Wykonawca nie udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady na prace objęte Aneksem nr 9.

Łączna wartość gwarancji dobrego wykonania wynosi 10% wartości brutto Aneksu nr 9 tj. 751 996,40 zł, którą Budimex wniesie w terminie umownym tj. do 04.12.2020 r.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość wszystkich podpisanych aneksów przekracza krotność 20% wartości ww. umowy.