Raport bieżący nr 67 / 2021

Raport bieżący nr 67 / 2021 - 13 września 2021 / 12:25

Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu - Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie - podpisanie umowy Budimex SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 13 września 2021 roku została zawarta umowa pomiędzy Budimex SA a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie w postępowaniu przetargowym na Kontrakt 1B.5/1: Przebudowa mostu w celu zapewnienia minimalnego prześwitu – Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 24 sierpnia 2021 r. w raporcie bieżącym nr 62/2021.

Wartość umowy: 282 644 281,90 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 770 dni tj. 26 miesięcy od podpisania umowy

Okres gwarancji: 5 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zaliczka: 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy: Fidic i Procedury Banku Światowego.

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto.