Raport bieżący nr 67 / 2022

Raport bieżący nr 67 / 2022 - 22 listopada 2022 / 16:58

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 320.653 Mg” – podpisanie umowy przez konsorcjum spółek Grupy FBSerwis

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że powziął informację, iż Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. podpisało umowę z konsorcjum: FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. (spółka w 80% zależna od Budimex S.A.) oraz FBSerwis Karpatia Sp. z o.o., FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o.o., FBSerwis Wrocław Sp. z o.o. (spółki w 100% zależne od Budimex S.A.), na zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 320.653 Mg w zakresie Zadania 4 (9) – Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta Stołecznego Warszawy w planowanej ilości maksymalnej 99.997 Mg.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie od 14 lipca 2022 r. (tj. daty ostatniego Raportu Bieżącego nr 44/2022) wraz z wyżej wymienioną umową przekroczyła 158.224 tysiące złotych netto.

Informacja, iż oferta konsorcjum została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 9 listopada 2022 r. w raporcie bieżącym nr 66/2022.

Warunki umowy:

Wartość umowy: 66 140 764 zł netto

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi: od 01.01.2023 r. zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Planowany termin zakończenia świadczenia usługi: do 31.03.2024 r.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę. Wynagrodzenie płatne za okresy miesięczne, na podstawie ilości przyjętych do przetworzenia odpadów.

Gwarancja należytego wykonania umowy: 3% wartości brutto zamówienia

Umowa obejmuje zagospodarowanie maksymalnie 99.997 Mg odpadów komunalnych pochodzących (z nieruchomości zamieszkałych) z terenu m. Warszawy. Strumień odpadów obejmuje odpady komunalne zbierane selektywnie oraz zmieszane.

Maksymalna wartość kary umownej: 10% wartości brutto zamówienia.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie wraz z wartością umowy przekracza próg 158.224 tysięcy złotych netto.