Raport bieżący nr 68 / 2017

Raport bieżący nr 68 / 2017 - 26 września 2017 / 17:27

Pozew wniesiony przez Muzeum Śląskie w Katowicach

Zarząd Budimex S.A. informuje, że otrzymał informację o wniesieniu w dniu 24 lipca 2017 r. przez Powoda – Muzeum Śląskie w Katowicach (dalej zwane też „Inwestorem”) pozwu przeciwko Budimex S.A. w Warszawie oraz Ferrovial Agroman S.A. w Madrycie tworzących konsorcjum w związku z realizację kontraktu pn. „BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH” zawartego w dniu 07.06.2011 r. („Kontrakt”).

Powód domaga się zasądzenia solidarnie od Pozwanych albo kwoty 122.758.015,12 PLN z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z Kontraktu albo ewentualnie zasądzenia roszczenia o obniżenie ceny o kwotę 34.675.373,40 PLN tytułem zwrotu niesłusznie – zdaniem Powoda – zapłaconej części wynagrodzenia. Jako podstawa dochodzenia żądania głównego został wskazany art. 471 k.c., zaś żądania ewentualnego – przepisy o rękojmi za wady.

Zdaniem Zarządu Budimex S.A., roszczenia objęte powództwem są bezzasadne. Nieprawidłowości stanowiące zdaniem Powoda podstawę faktyczną roszczeń – o ile występują – nie są konsekwencją działań lub zaniechań konsorcjum.

Ponadto należyte wykonanie obiektu przez konsorcjum zostało potwierdzone przez Powoda wydanym Świadectwem Przejęcia i Świadectwem Wykonania dla obiektu Muzeum Śląskiego w Katowicach. Rezerwy utworzone wcześniej na naprawy gwarancyjne pokrywają w ocenie Zarządu ryzyka związane z realizacją Kontraktu. Powództwo nie będzie miało wpływu na wyniki Budimex.