Raport bieżący nr 68 / 2022

Raport bieżący nr 68 / 2022 - 28 listopada 2022 / 15:10

Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy) długości ok. 17,3 km – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 28 listopada 2022 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie podpisała z Budimex S.A. umowę na: Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy) długości ok. 17,3 km.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej i wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym zostały opublikowane w dniu 5 lipca 2022 roku w raporcie bieżącym nr 40/2022 oraz w dniu 23 sierpnia 2022 r. w raporcie bieżącym nr 51/2022.

Wartość umowy: 486 397 390,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy (do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych tj. od 16.12. do 15.03; do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe tj. od 16.12. do 15.03)

Okres gwarancji dla głównych robót: do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy liczonych od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, powstałej lub mogącej powstać w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 158.224 tys. zł netto.