Raport bieżący nr 68/2023

Raport bieżący nr 68/2023 - 30 listopada 2023 / 12:38

Roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni” - podpisanie aneksu nr 6 do umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz do raportu bieżącego nr 21/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia o otrzymaniu informacji o podpisaniu Aneksu nr 6 do Umowy zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach projektu „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”.

Wartość Aneksu nr 6 wynosi: 136 606 797,14 zł netto

Wartość ww. Umowy wraz z wszystkimi Aneksami wynosi: 2 019 913 403,14 zł netto

Łączna wartość Aneksów do Umów z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy, niezgłoszonych odrębnymi raportami bieżącymi ze względu na wartości poniżej progu raportowania, wyniosła 245 851 888 złotych netto. Aneksem do Umowy o najwyższej wartości jest wyżej wymieniony Aneks nr 6 z dnia 29 listopada 2023 r.

Pozostałe informacje dotyczące Aneksu nr 6:

Termin rozpoczęcia: data zawarcia Aneksu nr 6 pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Termin zakończenia robót objętych umową wraz z późniejszymi aneksami: 31 maja 2024 r.

Okres gwarancji dla robót głównych i okres rękojmi oraz warunki finansowe bez zmian w stosunku do Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość aneksów do Umów z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy ‎przekroczyła próg 172 381 tys. zł netto.