Raport bieżący nr 69 / 2010

Raport bieżący nr 69 / 2010 - 20 września 2010 / 00:00

Budowa dróg dojazdowych do obwodnicy Lublina - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 września 2010 r. otrzymał od Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Lublinie informację o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19”.

 • Wartość kontraktu: 102.119.185,87 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni po podpisaniu umowy
 • Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania – 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Kary umowne płacone przez wykonawcę:
  • Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,4% kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia,
  • Za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, w wysokości 0,4% kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia,
  • W przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbioru z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,3% kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia,
  • Za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
  • Za wprowadzenie Podwykonawcy na plac budowy i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zgody i wiedzy Zamawiającego 10% kwoty kontraktowej brutto,
  • W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca 10% kwoty kontraktowej brutto.
 • Kary płacone przez Zamawiającego:
  • Z tytułu odstąpienia od kontraktu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% kwoty kontraktowej brutto.
 • Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej straty lub szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.