Raport bieżący nr 69 / 2011

Raport bieżący nr 69 / 2011 - 29 lipca 2011 / 00:00

Budowa Wydziału Chemii UAM – nowy kontrakt Budimeksu SA.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 29 lipca 2011 r. z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu została podpisana umowa na budowę Wydziału Chemii – roboty wykończeniowe Etap I Zadanie 2 segment G. Wartość netto umowy wynosi 23 118 441,00 zł netto.
Jest to kolejna umowa podpisana w ciągu ostatnich 12 miesięcy z tym samym podmiotem. 2 czerwca 2011 r. została zawarta umowa na budowę Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii: Budynek A, A-1 Szklarnia, A-2 Zwierzętarnia wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

 • Wartość umowy: 50 173 433,48 zł netto
 • Termin rozpoczęcia robót: prace budowlane już trwają
 • Termin zakończenia robót: 28. 06. 2013 r.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% kwoty kontraktowej brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;
  • Za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia;
  • W przypadku, gdy zamawiający będzie zmuszony dokonać zapłaty na rzecz podwykonawcy w wysokości 20% kwoty przekazanej podwykonawcy;
  • Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności za które nie odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto;
 • Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 • Łączna wartość podpisanych umów wynosi 73 291 874,48 zł netto. Kwota ta przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.