Raport bieżący nr 69 / 2016

Raport bieżący nr 69 / 2016 - 21 października 2016 / 13:29

Prace projektowe i roboty budowlane na linii obwodowej w Warszawie, odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska – powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA, ZUE SA, spółek Grupy Strabag

rb bx/69/2016

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 21 października 2016 r. został poinformowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum 34%), ZUE SA (partner konsorcjum 33%), spółki Grupy Strabag (partner konsorcjum 33%, w skład których wchodzą: Strabag Sp. z o.o., Strabag Rail a.s., Strabag Rail GmbH, Strabag Áltálanos Épitó Kft) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska).

Wartość oferty: 159 700 000,00 PLN netto.

Termin rozpoczęcia robót: dzień następny po podpisaniu Umowy przez ostatnią ze Stron.

Termin zakończenia robót: 26 miesięcy od daty rozpoczęcia robót.

Okresy gwarancji: 72 miesiące licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót.

Warunki finansowe:

Zaliczka: do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej jednorazowo, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę.

Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z Przejściowym Świadectwem Płatności i protokołami odbioru.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Maksymalna wysokość kar: 30% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Wartość wybranej oferty przekracza próg 102 680 tys. zł.