Raport bieżący nr 69 / 2020

Raport bieżący nr 69 / 2020 - 1 grudnia 2020 / 13:09

Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 1 grudnia 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław na Kontrakt 1.B.8. Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrzańskie.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 10.11.2020 r. w raporcie bieżącym nr 66/2020.

Wartość umowy: 95 127 811,72 zł netto.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 263 706 309,90 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa.

Wartość umowy: 95 127 811,72 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: data podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 720 dni tj. 24 miesiące od podpisania umowy

Okres gwarancji: 1 rok

Okres rękojmi: 1 rok

Zaliczka: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy: Procedury Banku Światowego

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław przekracza próg 151.393 tys. zł netto.