Raport bieżący nr 69 / 2021

Raport bieżący nr 69 / 2021 - 16 września 2021 / 12:05

Kontrakt 1B.2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania” - wybór oferty Budimex SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 16 września 2021 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wybrało ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania, Część 1, Część 2, Część 3.

Suma dla Części 1, 2 i 3: 201 552 591,54 zł netto

Wartość oferty: 201 552 591,54 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 730 dni tj. 24 miesiące od podpisania umowy

Okres gwarancji: 12 miesięcy

Okres rękojmi: 12 miesięcy

Zaliczka: 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy: FIDIC i Procedury Banku Światowego

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.