Raport bieżący nr 69/2023

Raport bieżący nr 69/2023 - 7 grudnia 2023 / 14:57

Budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia” oraz konstrukcji oporowej komory rozjazdowej ‎‎„Fabryczna” w ramach Projektu wew.: „Budowa tunelu dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii ‎kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14” - podpisanie umowy ‎

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 07.12.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem SA a ‎Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o. na: Budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia” oraz ‎konstrukcji oporowej komory rozjazdowej „Fabryczna” w ramach Projektu wew.: „Budowa tunelu ‎dalekobieżnego w Łodzi w ciągu linii kolejowej nr 85 wraz z włączeniem w linię kolejową nr 14″. ‎

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako ‎najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 02.10.2023 r. w raporcie bieżącym nr 59/2023 oraz w dniu ‎‎03.10.2023 r. w raporcie bieżącym nr 60/2023.‎

Wartość umowy: 146 956 731,38 zł netto ‎
‎ ‎
Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wraz z wyżej wymienioną ‎ofertą wyniosła 201 325 855,18 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa ‎‎(lub inna umowa).‎
‎ ‎
Warunki umowy o najwyższej wartości:
‎ ‎
Wartość umowy: 146 956 731,38 zł netto ‎
w tym:‎
‎- Zadanie 1 (konstrukcja oporowa komory rozjazdowej „Fabryczna”) – 75 963 759,62 zł netto‎
‎- Zadanie 2 (budowa konstrukcji oporowej komory „Retkinia”) – 70 992 971,76 zł netto‎
‎ ‎
Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy
‎ ‎
Termin zakończenia robót:‎
‎- Zadanie 1 – 397 dni kalendarzowych licząc od dnia określonego jako termin rozpoczęcia robót w ‎komunikacie Zamawiającego, wydanym nie później niż 90 dni przed planowaną datą rozpoczęcia robót,‎
‎- Zadanie 2 – 337 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia Umowy

Okres gwarancji: 36 miesięcy‎

Okres rękojmi: 36 miesięcy‎
‎ ‎
Zaliczka: 5%‎
‎ ‎
Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez
Wykonawcę
‎ ‎
Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: nie przekroczy 20% wynagrodzenia ‎maksymalnego netto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody ‎przewyższa ustaloną karę umowną.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy ‎przekroczyła próg 172 ‎‎381 tys. zł netto.‎‎ ‎