Raport bieżący nr 7 / 2011

Raport bieżący nr 7 / 2011 - 3 lutego 2011 / 00:00

Budowa budynku biurowo-hotelowego – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 3 lutego 2011 r. została podpisana umowa z Toya Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na wybudowanie budynku biurowo – hotelowego – w zakresie prac stanu surowego, instalacji elektrycznych wysokoprądowych i instalacji sanitarnych.

 • Wartość kontraktu: 64.429.161,82 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 23 miesiące od daty podpisania umowy
 • Okres gwarancji: 5 lat od daty odbioru końcowego
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: Rozliczenia finansowe pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym dokonywane będą miesięcznie, na podstawie faktur obejmujących części wynagrodzenia, wystawianych przez wykonawcę w oparciu o podpisane przez zamawiającego protokoły zaawansowania robót, za wykonanie zakończonych i odebranych przez Zamawiającego elementów robót. Faktury, wystawione przez Wykonawcę będą płatne w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktur przez Zamawiającego.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania – 10% kwoty kontraktowej netto
  • Maksymalna wysokość kar: 15%
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.