Raport bieżący nr 7 / 2013

Raport bieżący nr 7 / 2013 - 6 lutego 2013 / 00:00

Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – wybór oferty konsorcjum Budimeksu SA i Ferrovial Agroman SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 06 lutego 2013 r. został poinformowany przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider) i Ferrovial Agroman SA (partner) jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na wykonanie robót budowlano-montażowych z instalacjami wewnętrznymi budynku A, B, C, D i E; nadbudowę D1 i E1, alokację klinik oraz budowę parkingu P2 w ramach inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

 • Wartość oferty: 137 753 000,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 01.01.2014 r.
 • Termin zakończenia robót: 28.03.2017 r.
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia, 120 miesięcy na pokrycia dachowe i stropodachowe
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto
 • Kary płacone przez wykonawcę:
  • 10% wartości brutto kontraktu za odstąpienie przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność wykonawca
  • 0,1% wartości brutto kontraktu za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu kontraktu
  • 0,01% wartości brutto kontraktu za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji
 • Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.