Raport bieżący nr 7 / 2015

Raport bieżący nr 7 / 2015 - 16 lutego 2015 / 00:00

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 16 lutego 2015 r. spółka została poinformowana przez ING Bank Śląski SA o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, o której zawarciu i zmianach spółka informowała w raportach bieżących nr 10/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku oraz 14/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku.

Na mocy w/w aneksu przedłużono termin ważności umowy do 30 kwietnia 2015 roku oraz zmieniono formę kredytu z przyrzeczonego na nieprzyrzeczony. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.