Raport bieżący nr 7/2023

Raport bieżący nr 7/2023 - 2 lutego 2023 / 18:50

„Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Mory wraz infrastrukturą ‎niezbędną do jego obsługi” - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 02.02.2023 r. został poinformowany przez Operatora Gazociągów Przesyłowych ‎GAZ-SYSTEM S.A. o wyborze oferty Budimex S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym: „Budowa gazociągu DN700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – ‎Mory wraz infrastrukturą niezbędną do jego obsługi”. ‎

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 01.12.2022 r. w raporcie bieżącym nr 71/2022.

Wartość oferty: 188 700 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: ‎24 miesiące od dnia zawarcia umowy‎

Okres gwarancji: 36 miesięcy

Okres rękojmi: 36 miesięcy

Zaliczka: 15% wynagrodzenia brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury ‎VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wynagrodzenia brutto‎

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości wynagrodzenia ‎netto ‎

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego ‎wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. ‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Wartość oferty przekracza próg 158.224 tys. zł netto.‎