Raport bieżący nr 70 / 2012

Raport bieżący nr 70 / 2012 - 29 października 2012 / 00:00

Umowa warunkowa wsparcia Budimeksu SA przez strategicznego inwestora

Zarząd Budimeksu SA informuję o podpisaniu w dniu 29 października 2012 r. z Ferrovial Agroman SA z siedzibą w Madrycie (firmą budowlaną należącą do Grupy Ferrovial) umowy warunkowej na wsparcie udzielane Budimeksowi przez inwestora strategicznego w zakresie know – how operacyjnego, racjonalizacji procesów i procedur w kluczowych obszarach działalności budowlanej i inwestycyjnej, metod kontroli kosztów, budżetowania, modeli finansowych, referencji technicznych, brandingu, identyfikacji korporacyjnej, długoterminowych programów szkoleń pracowników oraz systemu wewnętrznej komunikacji korporacyjnej.

Istotne warunki umowy:

  • Wynagrodzenie z tytułu umowy wyniesie 0,5% od wartości rocznych przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex pomniejszonej o przychody ze sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółki deweloperskiej w 100% zależnej od Budimex SA).
  • W celu zachowania transparentności transakcji strony umowy postanowiły złożyć do Ministrów Finansów Polski i Hiszpanii wnioski o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania ceny transakcyjnej (Bilateral APA). Do czasu potwierdzenia prawidłowości wyceny przez władze fiskalne obu krajów Budimex SA będzie uiszczał na rzecz Ferrovial Agroman SA opłatę pomniejszoną o 25% tj. w wysokości 0,375% od wartości rocznych przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex pomniejszonej o przychody ze sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. Po potwierdzeniu rynkowego poziomu wyceny przez władze fiskalne obu krajów strony umowy dokonają wzajemnych rozliczeń zgodnie z decyzją Ministrów Finansów.
  • Umowa obejmuje okres od 01.01 2012 do 31.12 2016.
  • Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia drugiego z dwóch wniosków o rozpoczęcie procedury BAPA. Jeden wniosek składa Budimex SA, a drugi Ferrovial Agroman SA. Warunkiem zawieszającym umowy jest zatem złożenie przez obie strony umowy wniosku o rozpoczęcie procedury BAPA.
  • Jeżeli w jakimkolwiek kwartale w czasie trwania umowy Grupa Budimex poniesie stratę finansową na poziomie brutto zapłata wynagrodzenia wynikającego z umowy zostanie zawieszona do czasu wykazania przez Grupę Budimex zysku na poziomie brutto za okres przynajmniej 3 miesięcy.
  • Walutą rozliczeń w umowie jest złoty polski (PLN).
  • Płatności na podstawie miesięcznych faktur w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
  • Kary: W przypadku opóźnienia płatności faktur odsetki w wysokości WIBOR dla rocznego depozytu +2% liczone od pierwszego dnia opóźnienia.
  • Podpisanie umowy ma neutralny wpływ na wyniki Grupy Budimex w roku 2012 ze względu na utworzone przez Budimex SA w tym celu rezerwy.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.

Komentarz do umowy