Raport bieżący nr 70 / 2015

Raport bieżący nr 70 / 2015 - 5 października 2015 / 00:00

Projekt i budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Płoty - Kiełpino – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 05 października 2015 r. została podpisana umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie na zaprojektowanie i budowę drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty – węzeł „Kiełpino” (z węzłem).

 • Wartość umowy: 206 500 000,00 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: data zawarcia umowy.
 • Termin zakończenia robót: 34 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okresy gwarancji: 10 lat na konstrukcję nawierzchni (poza warstwą ścieralną), ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe, prefabrykaty betonowe, drogowe obiekty inżynierskie; 5 lat na warstwę ścieralną; 4 lata na oznakowanie poziome grubowarstwowe; 3 lata na zieleń i 1 rok na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: od 5% do 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.