Raport bieżący nr 71 / 2014

Raport bieżący nr 71 / 2014 - 29 sierpnia 2014 / 00:00

Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza – powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA z siedzibą w Madrycie (partner konsorcjum z udziałem 5%) ?jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na zadanie pn.: ”Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 km 0+000,00 – 6+370,00”.

 • Wartość oferty: 83 648 989,19 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: w dniu podpisania umowy.
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
 • Okresy gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę:
  • 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:
  • 15% zaakceptowanej kwoty kontraktowej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.