Raport bieżący nr 71 / 2015

Raport bieżący nr 71 / 2015 - 6 października 2015 / 00:00

Rozbudowa i przebudowa obiektów handlowo-usługowych we Wrocławiu – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 06 października 2015 r. zostały zawarte dwie umowy ze spółkami należącymi do Grupy Womak Holding sp. z o.o. Pierwsza umowa (Umowa 1) została podpisana ze spółką Womak OMEGA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i dotyczy rozbudowy obiektu handlowo-usługowego przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Druga umowa (Umowa 2) została podpisana ze spółką Womak LAMBDA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i dotyczy budowy centrum handlowego budynku handlowo-biurowego przy ul. Pilczyckiej we Wrocławiu.

 • Wartość umowy 1: 37 199 000 złotych netto.
 • Wartość umowy 2: 12 859 000 złotych netto.
 • Szczegóły dotyczące umowy o najwyższej wartości (Umowy 1):
  • Jest to umowa warunkowa. Umowa wejdzie w życie pod warunkiem ziszczenia się w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku następujących okoliczności:
  • Przekazanie wykonawcy przez inwestora ostatecznej decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę budynku handlowo-usługowego posesji przy ul. Grabiszyńskiej 238-240 we Wrocławiu;
  • Przekazanie wykonawcy przez inwestora placu budowy;
  • Zapewnienie przez inwestora aktualności i wykonalności wszystkich koniecznych do realizacji przedmiotu umowy uzgodnień i decyzji administracyjnych na dzień przekazania placu budowy.
  • Warunek będzie uważany za spełniony, jeżeli wszystkie okoliczności, o których mowa powyżej wystąpią łącznie najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.
  • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy przez inwestora
  • Termin zakończenia robót: do dnia 31.10.2016 (termin uzależniony od spełnienia warunku).
  • Okresy gwarancji: 7 lat na roboty żelbetowe oraz pokrycie dachu wraz z obróbkami blacharskimi i konstrukcji nośnej budynku; 3 lata na elewację wraz ze ślusarką aluminiową oraz pozostałe roboty budowlane.
  • Warunki finansowe:
   • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
   • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 3 444 992,80 zł.
  • Maksymalna wysokość kar umownych: 15% wynagrodzenia netto.
  • Inwestorowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

Skumulowana wartość podpisanych umów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.