Raport bieżący nr 71 / 2016

Raport bieżący nr 71 / 2016 - 22 listopada 2016 / 12:30

Podpisanie umowy na modernizację Szpitala Wojewódzkiego w Toruniu

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2016 r. konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 95%) oraz Ferrovial Agroman SA (partner konsorcjum z udziałem 5%) podpisało z Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Medycznymi Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu umowę na przebudowę i rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu. Spółka informowała o wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej w raporcie nr 91/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Wartość kontraktu: 275 191 167,77 złotych netto

Termin rozpoczęcia robót: do 30 dni po dacie podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty przekazania terenu budowy

Gwarancja: 36 miesięcy

Warunki finansowe:

Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto.

Kary płacone przez wykonawcę:

kara umowna za zwłokę w ukończeniu odcinków i elementów robót zawartych w harmonogramie – 0,05% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 15 % tej kwoty;

kara umowna z tytułu zwłoki w usunięciu wad – 0,2% wartości brutto elementu którego wada dotyczy, za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto;

kara umowna z tytułu wad nie dających się usunąć, zmniejszających wartość użytkową – 100% wartości brutto elementu którego wada dotyczy powiększona o rzeczywiste koszty rozbiórki wadliwego elementu

kara umowna w przypadku odstąpienia od kontraktu przez zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca – 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto.

Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego kwotę naliczonych kar, na zasadach ogólnych.

Wartość umowy przekracza próg 102 680 tys. zł.