Raport bieżący nr 71 / 2019

Raport bieżący nr 71 / 2019 - 6 listopada 2019 / 15:41

Zawarcie umowy pomiędzy Budimex Budownictwo Sp. z o.o. a Budimex S.A. na "Realizację robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego na odcinku Most Wisła - Czechowice-Dziedzice - Zabrzeg”

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 06.11.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Budimex Budownictwo Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.), na realizację części robót, wchodzących w zakres Inwestycji pn. „Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg”.

Informacje, iż oferta Budimex Budownictwo Sp. z o.o. została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 14.08.2019 r. w raporcie bieżącym nr 55/2019 oraz w dniu 20.09.2019 r. w raporcie bieżącym nr 62/2019, a następnie w dniu 10.10.2019 w raporcie bieżącym nr 68/2019 opublikowano informację o zawarciu umowy przez Budimex Budownictwo Sp. z o.o. z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość umowy: 1 371 757 307,60 zł netto (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa) w tym:

Kwota Warunkowa 108 971 257,83 zł (Kwota Warunkowa służy do pokrycia płatności za pracę lub Roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót)

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym (wraz z przedmiotową umową) w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 1 556 652 238,17 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona umowa.

Termin rozpoczęcia robót: następny dzień po przekazaniu terenu budowy

Termin zakończenia robót: 207 tygodni liczonych od daty 11.10.2019 r.

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: nie stosuje się

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej z zastrzeżeniem, że jeżeli została naliczona kara umowna za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy to łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej pomniejszonej o wartość Kwoty Warunkowej.

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.