Raport bieżący nr 72 / 2010

Raport bieżący nr 72 / 2010 - 21 października 2010 / 00:00

Budowa zespołu biurowego Libra Business Center – wejście w życie umowy

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 21 października 2010 r. został poinformowany przez Palatium Sp. z o.o. Sk z siedzibą w Warszawie o wejściu w życie umowy warunkowej z dnia 24 marca 2010 r. na wybudowanie Zespołu Biurowego Libra Center – Etap I, budynek B.

 • Wartość umowy: 61.997.140,68 PLN netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 3 dni od daty przekazania placu budowy
 • Termin zakończenia robót: 15 miesięcy od dnia wejścia umowy w życie
 • Okres gwarancji:
  • 120 miesięcy na konstrukcję
  • 60 miesięcy na pokrycia dachowe i wykładzinę podłogową
  • 48 miesięcy na pozostałe prace
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni po otrzymaniu przez Inwestora faktury VAT
  • Kaucja gwarancyjna: 5% wartości umowy netto
  • Kaucja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości umowy netto
 • Kary umowne: łączny limit kar za opóźnienie – 10%
 • Inwestor zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.