Raport bieżący nr 72 / 2013

Raport bieżący nr 72 / 2013 - 14 listopada 2013 / 00:00

Przebudowa torowiska tramwajowego w Toruniu - wybór oferty Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o.

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2013 r. został poinformowany o wyborze oferty Budimeksu Budownictwo Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA), jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonym przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Toruniu Sp. z o.o. (działający w imieniu Gminy Miasta Toruń) na „Roboty budowlane wraz z projektowaniem (tj. dla inwestycji przeznaczonej do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach zadań pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18-tego stycznia) do Al. Solidarności, poprawiającego dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku” oraz „Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT City” objętych Projektem pn. „Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City” (Część A) oraz roboty budowlane, w ramach podprojektu I „System zarządzania ruchem drogowym” objętego projektem pn.: „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013” wraz z czynnościami towarzyszącymi (Część B)”.

 • Wartość oferty: 44 469 118,98 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: do 7 dni po dacie podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót:
  • 30.05.2015r. w zakresie objętym częścią B oraz
  • 30.09.2015 r. w zakresie objętym częścią A
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości oferty brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 20% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.