Raport bieżący nr 72 / 2014

Raport bieżący nr 72 / 2014 - 29 sierpnia 2014 / 00:00

Kontynuacja budowy autostrady A1 - powzięcie informacji o wyborze oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 29 sierpnia 2014 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o wyborze oferty konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum z udziałem 50%) i Strabag Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie (partner konsorcjum z udziałem 50%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Kontynuacja projektu i budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł „Tuszyn” na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 – Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)”.

 • Wartość oferty: 265 887 500,00 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy
 • Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty zawarcia umowy
 • Okresy gwarancji: 10 lat.
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: 5% – 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 20% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.