Raport bieżący nr 72 / 2017

Raport bieżący nr 72 / 2017 - 4 października 2017 / 17:00

Zawarcie umowy na realizację budynku mieszkalnego w Poznaniu

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia o podpisaniu 4 października 2017 r. umowy pomiędzy Budimeksem SA i Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Budimeksu SA) na „Kompleksowe wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym wraz z podziemną halą garażową i niezbędną infrastrukturą techniczną położonym w Poznaniu przy ul. Milczańskiej 3”. Wartość zlecenia to 48.060.000 zł. Od marca br. to trzecia umowa zawarta pomiędzy Spółkami a tą o najwyższej wartości jest podpisana 15 marca 2017 roku na realizację I etapu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie.

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość kontraktu: 54.300.000 zł

Termin rozpoczęcia robót: 2017-03-15

Termin zakończenia robót: 2019-02-15

Okres gwarancji:

– konstrukcja żelbetowa, dach (pokrycie), izolacje części nadziemnej – 10 lat

– pozostałe prace – 66 miesięcy

Zaliczka – brak

Warunki płatności – 30 dni od daty dostarczenia Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury

Kary umowne płacone przez Zamawiającego – nie odbiegają od standardów rynkowych

Maksymalna wysokość kar dla Wykonawcy – 10% wartości umowy netto

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe umowy:

– zawarta 5 czerwca 2017 na realizację Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Mangalia 2 w Warszawie. Wartość kontraktu 28 790 625 zł.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem SA i Budimeksem Nieruchomości Sp. z o.o. od marca br. przekracza próg 111 446 mln zł.