Raport bieżący nr 72 / 2020

Raport bieżący nr 72 / 2020 - 22 grudnia 2020 / 11:03

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II” - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 22.12.2020 Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część II”

Wartość oferty: 466 726 543,76 zł netto.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła 0 złotych netto. Zleceniem o najwyższej wartości jest wyżej wymieniona oferta (lub inna umowa).

Warunki umowy o najwyższej wartości:

Wartość oferty: : 466 726 543,76 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: data podpisania Kontraktu

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od podpisania Kontraktu

Okres gwarancji: 5 lat.

Okres rękojmi: : 5 lat.

Zaliczka: do 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: brak

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 15 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: brak

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi i Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wraz z wartością oferty przekracza próg 0 tys. zł netto. (próg ustalany raz do roku)