Raport bieżący nr 72 / 2021

Raport bieżący nr 72 / 2021 - 23 września 2021 / 12:07

Zgoda Rady Nadzorczej Budimex S.A. na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r.

Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportu 53/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. oraz raportu 64/2021 z dnia 03 września 2021 r. informuje, iż Rada Nadzorcza Budimex S.A. po zapoznaniu się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Budimex S.A. za pierwsze półrocze 2021 r. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2021 r. zbadanym przez biegłego rewidenta – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., wyraziła zgodę na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec 2021 r. w kwocie 380.398.460,20 zł, tj. 14,90 zł brutto na jedną akcję („Zaliczka dywidendowa”).

Kwota Zaliczki dywidendowej nie przekracza połowy zysku osiągniętego od końca 2020 r., wykazanego w w/w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Budimex S.A. za pierwsze półrocze 2021 r.

Wypłata Zaliczki obejmie wszystkie akcje Budimeksu S.A., tj. 25.530.098 akcji.

Rada Nadzorcza wyraziła także zgodę na ustalony przez Zarząd Budimex S.A. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do Zaliczki dywidendowej, tj. na dzień 11 października 2021 r., oraz termin wypłaty Zaliczki dywidendowej na dzień 18 października 2021 r.