Raport bieżący nr 72/2022

Raport bieżący nr 72/2022 - 7 grudnia 2022 / 18:22

„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)” – odstąpienie od umowy

Zarząd Budimex S.A. zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2022 r. otrzymał pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w sprawie odstąpienia od umowy zawartej z Budimex S.A. w dniu 9 grudnia 2020 r. (wraz późniejszymi z aneksami) dla zadania: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)”, o podpisaniu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 70/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Przyczyną odstąpienia od umowy wskazaną w piśmie GDDKiA jest prawomocne uchylenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dnia 4 czerwca 2021 r. i poprzedzającej ją decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 14 sierpnia 2019 r., dotyczących realizacji umowy.

Zarząd Budimex S.A. jednocześnie informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu dzisiejszym pismem GDDKiA „na wydarzenia związane z uchyleniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny ostatecznej decyzji GDOŚ z dnia 4 czerwca 2021 r. oraz poprzedzającej ją decyzji RDOŚ z dnia 14 sierpnia 2019 r., nie miała wpływu żadna ze stron podpisujących umowę.”

Przyczyna odstąpienia od umowy nie leży po stronie Budimex S.A.

Zarząd Budimex S.A. analizuje otrzymane oświadczenie o odstąpieniu od umowy i w przypadku podjęcia istotnych decyzji w tej sprawie, poinformuje o tym rynek.