Raport bieżący nr 73 / 2019

Raport bieżący nr 73 / 2019 - 29 listopada 2019 / 13:00

Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 1. - wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 29.11.2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem).

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 04.11.2019 r. w raporcie bieżącym nr 70/2019.

Wartość oferty: 471 398 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 147.743 tys. zł netto