Raport bieżący nr 73/2022

Raport bieżący nr 73/2022 - 8 grudnia 2022 / 16:28

Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy kompleksu wojskowego w m. Siedlce – II Etap inwestycji – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 08.12.2022 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A.  a Skarbem Państwa – Ministrem Obrony Narodowej, w imieniu i na rzecz którego działa: „Zakład Organizacji ‎Traktatu Północnoatlantyckiego” na: „Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach rozbudowy ‎kompleksu wojskowego  w m. Siedlce obejmujących m. in. budowę nowych obiektów i przebudowę ‎istniejących wraz z budową infrastruktury towarzyszącej oraz zagospodarowaniem terenu”.‎

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 24.10.2022 r.  w raporcie bieżącym numer 62/2022.‎

Wartość umowy: 294 615 000,00 zł netto ‎

Termin rozpoczęcia robót: od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: do dnia 18.01.2027 r.  ‎

Okres gwarancji: ‎3 lata na wszystkie roboty oraz urządzenia od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego poszczególnej ‎Części Przedmiotu Umowy.‎

Okres rękojmi: 60 miesięcy ‎

Zaliczka: Brak

Warunki płatności: termin płatności 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej ‎faktury VAT przez Wykonawcę. ‎

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% Wynagrodzenia brutto ‎

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 100% Wynagrodzenia brutto

Naliczenie zastrzeżonej Kontraktem kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia ‎odszkodowania na zasadach ogólnych.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.‎

Wartość umowy przekracza próg 158.224 tys. zł netto.‎