Raport bieżący nr 74 / 2011

Raport bieżący nr 74 / 2011 - 4 sierpnia 2011 / 00:00

Trasa Słowackiego w Gdańsku. Zadanie III – nowy kontrakt Budimex SA.

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 04 sierpnia 2011 podpisał umowę z Gminą Miasta Gdańska, reprezentowaną przez Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Kartuska 5, 80-103 Gdańsk na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia: „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie III. Odcinek Al. Gen. J. Hallera – Węzeł Marynarki Polskiej”.

 • Wartość kontraktu: 109 748 361,00 złotych netto.
 • Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 • Termin zakończenia robót: 16 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność 28 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wartości kontraktu brutto.
  • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 10%
 • Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość szkody przekroczy wysokość kar.

Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.