Raport bieżący nr 74 / 2016

Raport bieżący nr 74 / 2016 - 24 listopada 2016 / 16:16

Podpisanie umowy na budowę Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap III: Budowa Alei I.J. Paderewskiego w Białymstoku w granicach pasa drogi wojewódzkiej Nr 669

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2016 r. podpisał z Urzędem Miejskim w Białymstoku umowę na Budowę Trasy Niepodległości w Białymstoku Etap III: Budowa Alei I.J. Paderewskiego w Białymstoku w granicach pasa drogi wojewódzkiej Nr 669 na odcinku od Alei Niepodległości do drogi wojewódzkiej Nr 678 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. O wyborze oferty spółki jako najkorzystniejszej informowaliśmy w raporcie nr 64/2016 z dnia 28 września 2016.

Wartość oferty: 145 179 999,13 złotych netto.

Termin rozpoczęcia robót: 10 dni od zgłoszenia gotowości przejęcia danego etapu, zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

Termin przekazania placu budowy: 30 dni po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia robót: 21 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

Okresy gwarancji: 7 lat gwarancji, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego.

Warunki finansowe

Zaliczka: brak.

Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT. Rozliczenia częściowe na podstawie faktur miesięcznych. Faktura końcowa 10% wartości umownej.

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto.

Wysokość kar płaconych przez wykonawcę:

0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki do 2 tygodni, 0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki powyżej 2 tygodni do 2 miesięcy, 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki powyżej 2 miesięcy;

0,2% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym końcowym lub stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych;

10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;

10% wynagrodzenia brutto za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, inne aniżeli określone powyżej, polegające na: (a) nieuzasadnionym zaniechaniu wykonywania prac określonych umową, trwającym powyżej 20 dni; (b) nieuzasadnionym niepodjęciu prac określonych umową w terminie 20 dni od dnia przekazania placu budowy;

5 000 zł brutto za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych;

1% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek uchybienia za nieterminową lub za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

2% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

0,01% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek nieprzedłożenia w terminie określonym w par. 6 ust. 2 pkt 1, faktury Podwykonawcy;

5 000 zł brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu projektu umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy lub jej zmiany;

2% wynagrodzenia brutto za każdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty;

30 000,00 zł brutto za wprowadzenie podwykonawcy na teren robót przed przedstawieniem Zamawiającemu umowy z podwykonawcą lub jej projektu, z wyjątkiem sytuacji, kiedy wprowadzenie podwykonawcy spowodowane było koniecznością natychmiastowego działania w celu zapobieżenia katastrofie lub w celu uniknięcia strat;

5 000,00 zł brutto za każde nieprawidłowo posadowione urządzenie w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchyleń posadowienia włazów żeliwnych studni, kratek ściekowych, skrzynek, zasuw, lub innych urządzeń tego typu, które powinny być wykonane z dokładnością „+” „-” 2 mm w stosunku do niwelety jezdni;

5% wynagrodzenia umownego brutto za brak udziału podmiotu trzeciego (na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w realizacji zamówienia.

Wysokość kar płaconych przez zamawiającego:

10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej brutto za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po stronie zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli suma kar przekroczy 20% kwoty kontraktowej brutto. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

Wartość umowy zawartej z Urzędem Miejskim w Białymstoku przekracza próg 102 680 tys. zł.