Raport bieżący nr 74 / 2017

Raport bieżący nr 74 / 2017 - 10 października 2017 / 12:46

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku Kamienna – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA informuje, że 10 października br. zawarł z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na „Budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku: granica województwa mazowieckiego/świętokrzyskiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku Kamienna”. O wyborze oferty spółki, jako najkorzystniejszej informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 58/2017 z dnia 21 lipca 2017. Wartość umowy to 211 248 656 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 22 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: zapłata w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej kwoty brutto kontraktu

Kary umowne: łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20%

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość umowy przekracza próg 111 446 tys. zł