Raport bieżący nr 74 / 2021

Raport bieżący nr 74 / 2021 - 27 września 2021 / 11:27

Kontrakt 1B.2 „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 27 września 2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Szczecinie w postępowaniu przetargowym na Kontrakt 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej, Etap I – Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania, Część 1, Część 2, Część 3.

Informacja, iż nasza oferta została wybrana jako najkorzystniejsza została opublikowana w dniu 16.09.2021 r. w raporcie bieżącym nr 69/2021.

Suma dla Części 1, 2 i 3: 201 552 591,54 zł netto

Wartość umowy: 201 552 591,54 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 830 dni

Okres gwarancji: 12 miesięcy

Okres rękojmi: 12 miesięcy

Zaliczka: 15 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 9 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zabezpieczenie wykonania Zobowiązań Środowiskowych i Społecznych: 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy: FIDIC i Procedury Banku Światowego

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 167.645 tys. zł netto.